Despatx d’advocats dedicat al dret de successions, que presta assessorament a persones físiques en tot el relatiu a l’herència, ja sigui des dels actes de previsió preparant la futura herència en testament, o ja sigui mitjançant pactes successoris, com ja sigui en l’estadi d’havent mort el causant, preparant l’herència fins a l’acceptació de la mateixa per tots els hereus.

Atès que la institució de l’herència és un dels episodis vitals en qualsevol persona, i quan mereix tenir tot previst per a no causar ja sigui enemistats entre familiars així com una imposició tributària major per falta de previsió, cal establir-se que el caràcter que ha de donar-se als termes de l’herència així com arribat als detalls que sobrevenen davant l’acceptació de l’herència, han de ser ben estudiats i enfrontar-se a ells amb el màxim rigor i professionalitat. És que no hauria de ser d’una altra manera.

Així per tant l’atenció personalitzada ens permet proporcionar un servei de qualitat, adequat a les seves necessitats concretes, tant si es troben en situació de preparació de l’herència, com en l’acceptació d’aquesta, i/o com si es pretén exercitar accions penals i civils en qualitat d’hereus o assimilats.

Integrat per un equip d’advocats especialitzats ha permès que aquests adquireixin una consolidada experiència en els més diversos àmbits del dret de successions en participar en procediments de tota índole en aquesta disciplina del dret civil.

Conscients de la transcendència que té per tant per a les persones la implicació d’una herència, el despatx, mitjançant un treball jurídic de màxima qualitat, ofereix als seus clients una atenció permanent i continua, i un contacte personal i directe amb el seu advocat, a fi de que el client no només conegui puntualment l’evolució del procediment de família que li concerneix, sinó que pugui, a més, plantejar-li les seves inquietuds i preocupacions.


  • Experiència

    Des de l’experiència del dia a dia en matèria del dret successori, hem aconseguit cotes que només s’arriba amb el treball disciplinat, reglat i professional.

  • Experts en dret de successions

    Advocats professionals en pro de realitzar la millor defensa dels seus interessos davant les discrepàncies o opcions que derivin de les herències.

  • Resultats

    Ens commou la pràctica de trobar el millor resultat possible. Aconseguim els majors assoliments humans i materials per a aconseguir els resultats perseguits.

Despatx d’advocats dedicat al dret de successions, que presta assessorament a persones físiques en tot el relatiu a l’herència, ja sigui des dels actes de previsió preparant la futura herència en testament, com ja sigui en l’estadi d’havent mort el causant.

Demanar cita